Legater og midler til forskning inden for anæstesiologi

Vi har samlet en række muligheder for at indhente midler nedenfor.

Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond

Fondens formål er at fremme dansk anæstesiologi videnskabeligt og fagligt under følgende former:

1. Uddeling af disponibelt beløb efter bestyrelsens skøn, som anerkendelse for et originalt videnskabeligt arbejde eller bemærkelsesværdig faglig indsats.
2. Ydelse af tilskud til studierejser til yngre anæstesiologer, som har ydet en videnskabelig indsats eller til anæstesiologer, som ønsker at studere specielle emner.
3. Afholdelse af en ‘Erik Husfeldt-forelæsning’ ved et af DASAIMs møder.
4. Ydelse af tilskud til invitation af udenlandske foredragsholdere.

Ansøgningsfrister er 30. april hhv. 30 september.

Ansøgningen stiles til fondens bestyrelse og fremsendes til Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond, att.: Advokatfirmaet Keld Parsberg
Bredgade 23
1260 København K
Tlf. 3314 1940


Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Forskning indenfor akutlægehelikopterens virkefelt skal bidrage med ny faglig viden og højne behandlingskvaliteten til gavn for de akutte patienter. Forskningsstrategien for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning omfatter det tidsmæssige forløb fra 1-1-2 alarmering til overlevering af patient til akutmodtagelsen eller specialafdeling.

Læs mere og find ansøgningsskema på Akutlaegehelikopter.dk

Ansøgningsfrister er den 1. marts og den 1. september 2019. Der er årligt 1.200.000 kr. i forskningspuljen.

Oberstinde Kirsten Jensa la Cours legat

Legatet skal anvendes til undersøgelse og forskning af rygmarvsanæstesi, herunder specielt risikoen for og behandling af opstået lammelse og følgetilstande. Såfremt der på grund af udeblevne ansøgninger til det ovennævnte formål, kan legatets afkast anvendes til forskning vedrørende centralnervesystemets funktion i relation til anæstesi.
Legatet uddeles to gange årligt til enkeltpersoner, institutioner, institutter eller etablerede forskningsprojekter, hvor dette måtte skønnes at være i overensstemmelse med legatets formål. Uddeling sker i portioner efter legatbestyrelsens skøn.
Ansøgningsfristen er 30. april og 30. september. Der foreligger ikke ansøgningsskemaer.

Ansøgningen sendes til Jensa la Cours Legat, att.:
Advokatfirmaet Keld Parsberg
Bredgade 23
1260 København K
Tlf. 3314 1940

Holger og Ruth Hesses mindefond

Fondens formal er at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer.

Legatet uddeles til enkeltpersoner eller institutioner i få portioner. Der foreligger ikke specielle ansøgningsskemaer, men ansøgning med kortfattet beskrivelse af projekt inkl. budget, tidsplan, kortfattet curriculum samt oplysninger om evt. ansøgning om støtte fra andre steder.
Ansøgning sendes pr. mail til:
info@hessesmindefond.dk
Yderligere oplysninger kan ses på fondens hjemmeside:
www.hessesmindefond.dk

Ansøgningsfrist 1. oktober.

Ansøgningsmaterialet vil blive behandlet fortroligt. Såfremt legatet tilfalder en anæstesiolog, finder uddelingen sted i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Lippmann Fonden

Lippmann Fonden kan søges af personer, der måtte have brug for støtte til lægevidenskabelige og humanitære formål inden for anæstesiologien.
Der foreligger ikke ansøgningsskemaer, men ansøgningerne skal sendes til formanden for DASAIM. Uddelingen finder sted i forbindelse med den årlige Husfeldt-forelæsning.
Der vil blive uddelt 1-4 portioner, primært til udgifter i forbindelse med uddannelse og studier i udland. Fondet støtter ikke rejseudgifter til kongresrejser og lignende, hvor man ikke er aktiv deltager.
Ansøgningsfrist 1. oktober.


Læge Fritz Karner og hustru Edith Karners Fond

Uddrag af Fundats for “Læge Fritz Karner og hustru Edith Karners Fond til fremme og optimering af det operative patientforløb”.

Fondens formål er:
A. At virke til fremme og optimering af det operative patientforløb og i den forbindelse yde støtte til almennyttige formål, såsom lægevidenskabelig forskning og behandling samt anden almenvelgørende bistand, således at disponible beløb skal udbetales til anerkendte forskere og organisationer indenfor de nævnte områder efter fondsbestyrelsens bestemmelse.
B. Den under punkt A nævnte støtte påtænkes ydet til fremme for

  1. Smertefrihed
  2. Nedsættelse af rekonvalescens
  3. Reduktion af komplikationer
  4. Tidlig hjemsendelse fra hospital

Fondens bestyrelse består af:

Professor, overlæge dr.med. Per Sjøgren
Advokat Christian Richter
Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund (formand)

Der kan ansøges om midler fra Fonden i forbindelse med årlig uddeling.
Ansøgningsskema skal anvendes.
Ansøgningsfrister og uddelingstidspunkter iht. information i DASINFO.(typisk sensommer/efterår mhp. uddeling til årsmødet)

Se også anæstesiologisk afd., Hvidovre for information! (link)


DASAIMs Forskningsinitiativ
DASAIM hensætter regelmæssigt et beløb – ca. kr. 300.000 – afhængigt af selskabets overskud til forskningsformål.

Indkaldelse
Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsakti­viteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM.

Uddeling
Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser.

Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde.

Ansøgning
Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk . Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler).
Ansøgningsskema

Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til:
Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Ansøgningsfristen er vanligvis 1. oktober (se evt. DASAIM.DK for mere information ).