Vedtægter

§1
Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA).

§2
Foreningens mål er at varetage yngre anæstesiologers faglige interesser.

§3
a) I FYA kan optages medlemmer af F.a.y.l. med interesse for specialet anæstesiologi.
b) Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen v/ kassereren.
c) Udmeldelse sker skriftligt til kassereren. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 1 år.

§4
Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig over for generalforsamlingen, foreningens højeste myndighed.

§5
a) Ordinær generalforsamling afholdes årligt i foråret / sommeren, gerne i forbindelse med FYA Symposium. Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende faste punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra formand og godkendelse af denne.
  • Beretning fra nedsatte udvalg.
  • Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent.
  • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
  • Eventuelt.

b) Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 2 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.
c) Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis blot ét medlem forlanger det.
d) Ved stemmelighed skal der foretages et bundet omvalg. Ved fornyet stemme-lighed bortfalder forslag, bortset fra valg til bestyrelse og revisorer, som afgøres ved lodtrækning.
e) Der kan stemmes for sager optaget på dagsordenen ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem kan medbringe 1 fuldmagt. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde og godkendt ved afstemningens begyndelse.
f) Afgørelser om sager, som er behandlet under dagsordenens punkt eventuelt, kan ikke træffes.

§6
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af FYA’s bestyrelse, hvis 2 medlemmer af denne ønsker det. Hvis 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette over for bestyrelsen, skal den inden 14 dage skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§7
a) Bestyrelsen, der består af formand og 8 medlemmer, vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Formand vælges for 2 år ad gangen. På ulige år vælges samtidig 2 revisorer. Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmerne er geografisk jævnt fordelt over hele landet. Ved evt. stemmelighed ifm. afstemninger i bestyrelsen, har formanden den udslagsgivende stemme.
b) Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.
c) Bestyrelsen fører protokol med referater af alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen med mindre 5 af dennes medlemmer er til stede. I øvrigt fastsætter bestyrelsen sin egen forretningsorden.

§8
Udgået 2014

§9
Udgifter for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer til indkaldte møder refunderes efter lægeforeningens takster.

§ 10
Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 11
Beslutningen om foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret.
Ved foreningens ophør overgår eventuelle aktiver til DASAIM.

§ 12
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 24. maj 1986 og
ændret på generalforsamlingerne den 30. januar 1987, 9. oktober 1996, 25. oktober 2000, 15. oktober 2012, 3. oktober 2014 og 14. juni 2019.